ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
   
   
   
   
   
   
   

การประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน
ในสังกัดฯ
  05/03/2558


การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขอทาน
จังหวัดกำแพงเพชร
19/02/2558

จัดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

11-13/02/2558


การประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรี
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558

03/02/2558
นายสุทธิ  จันทรวงษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2558
การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน กสจ.
รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ
ขอความร่วมมือเสนอชื่อเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
พระราชบัญญัติ ค้ามนุษย์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม    
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา    
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยา      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา      
           
             
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th

www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร