ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
   
   
   
   
   
   
   

การประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 
     31/07/2557


การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกอาสาสมัคร
ดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

31/07/2557

การประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุน
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ
ครั้ง 1/2557
   29/07/2557


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
ครั้งที่ 2/2557
   22/07/2557
นายสุทธิ  จันทรวงษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


 
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ รายการทางลาดคนพิการ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
เอกสารในการยื่นคำร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก "แม่ 100 ปี"
แบบฟอร์ม "แม่สู้ชีวิต 4 ภาค"
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557
คำสั่งฯ เรื่องการมอบหมายหน้าที่การงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.กพ.
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม      
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม      
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ      
           
           
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th

www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร