ประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่

วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเบญจมาส  สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคม เข้าร่วมประชุม Video conference เพื่อรับฟังแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากนายไมตรี อินทุสูต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น