มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน อำเภอคลองลาน

9902 9901 9898 9810

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอคลองลาน ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน  ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอคลองลาน

ใส่ความเห็น