ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1

   ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1

ใส่ความเห็น