ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ใส่ความเห็น