แบบแจ้งผู้ประสบปัญหาอุทกภัย (ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ)

แบบแจ้งผู้ประสบปัญหาอุทกภัย (ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdykFofbYBhw2zhzH-TOqxjgpdgjve9Nmk4811UaEdz-k7Cg/viewform?c=0&w=1

ใส่ความเห็น