ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ 4/2560

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย   ศรีเหนี่ยง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทราบการรายงานสถิติการออกบัตรประจำตัวคนพิการและสถิติการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ และพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท และพิจารณาอนุมัติโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีพิการจังหวัดกำแพงเพชร”

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.