ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

  กรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

  แบบเสนอผลงาน กิจกรรมคัดเลือกและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

ใส่ความเห็น