Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
พมจ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

พมจ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้

วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559  นางสาวมะลิวัน  สิทธิโยธี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามภาระกิจสำคัญใให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมจากหน่ววยงานสังกัดกระทรวงฯ พม. และหน่วยงานเครือข่าย/อปท. จำนวน 55 คน ซึ่งภายในการประชุมประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้.-

  • ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564
  • แผนพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  ปี 2560
  • (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี
  • กรอบการขับเคลื่อนพลังประชารัฐด้านสังคมแบบบูรณาการ
  • แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลแนวใหม่
  • SDGs (Substainable Development Goals) การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แบบ Focus Group
  • มารยาทในการเข้าร่วมงานเลี้ยงและมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.