ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1

เพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...