Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
ประวัติ พมจ. – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติ พมจ.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร 

เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดกำแพงเพชร” ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ

ในปี 2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดได้ย้ายไปสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกำแพงเพชร และภายหลังได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

1. นายเสรีย์   วชิรถาวรชัย                16 ตุลาคม 2545 – 3 ตุลาคม 2546

2. นายธนียะ   กระต่ายทอง                6 ตุลาคม 2546 – 7 ตุลาคม 2548

3. นายสมคิด    สมศร                      11 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2551

4. นายสุริยน   ฉายดิลก                     1 กุมภาพันธ์ 2551 – 2 พฤศจิกายน 2552

5. นายโอภาส   บูรณะกิจไพบูลย์       4 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2554

6. นายสมเด็จ   แน่นอุดร                  5 ตุลาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2555

7. นายสุทธิ   จันทรวงษ์                   1 พฤศจิกายน 2555 –  15 พ.ย. 59

8. นางเบญจมาส   สมศรี                  9 มีนาคม  2560 – 11 มกราคม 2561

9. นางเตือนใจ   คงสมบัติ                8 กุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน