วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร    เป็นองค์กรหลักของจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

2. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบงาน คู่มือ สื่อ และระบบฐานข้อมูลทางสังคม

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

 

คำพระ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

สพฺเพสํ   สหิโต  โหติ

คนดีย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน

 

ค่านิยมองค์กร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ         อุทิศตนในงาน

จิตบริการเป็นเลิศ              เชิดชูหลักคุณธรรม