Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
โครงสร้างหน่วยงาน – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชีและงบประมาณ

งานพัสดุ

งานบริหารบุคคล

งานกิจกรรมพิเศษ

งานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะหารทั่วไป

 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

– ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายระดับจังหวัด

– ประสานการจัดทำยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

– พัฒนาระบบ รูปแบบกลไกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสังคม

– เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง

– เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและ ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัย

– เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด

– ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการและรายงานผล

-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

– ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

– ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมของหญิง ชาย

– ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน

– ประสานและดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจด้านการพัฒนาสังคมของกระทรวง ฯ

-จัดบริการสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

– ส่งเสริม ประสานงาน และให้บริการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามเป้าหมายของกระทรวงฯ รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

– ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่เป็นภารกิจด้านการจัดสวัสดิการทางสังคม การสงเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย

– ประสานและดำเนินการเพื่อพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิประชาชนตาม กฎหมาย

– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย