รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (PolystyreneX บรรจุอาหาร

นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (PolystyreneX บรรจุอาหาร

เพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส

เพิ่มเติม...

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ( สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

เพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

เพิ่มเติม...