Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
ธนวัฒน์ แกมขุนทด – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

พมจ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้

วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามภาระกิจสำคัญใให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่

เพิ่มเติม...

พม.รุดช่วยเหลือ เด็กยากจน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามกรณี เด็กหญิงสร้องแก้ว กุนเกียว และเด็กหญิงปานระพี เปี่ยมอำพล

เพิ่มเติม...

ตำบลสวัสดิการถ้วนหน้า คืออะไร?

องค์กรพัฒนาหลายองค์กรทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญและถือว่า “สวัสดิการพื้นฐาน” ถือว่าเป็น “สิทธิ์” (right) ของประชาชนทุกคน ในสังคม โดยในหลายประเทศได้มีการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนโดยใช้แนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare state)

เพิ่มเติม...

พมจ.และเครือข่าย เดินหน้าตำบลสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ คณะ อนุกรรมการสนับสนุน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมการขับเคลื่อนตำบลสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 2560

เพิ่มเติม...