ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560

เพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...

ประชุมถอดบทเรียนและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559

ประชุมถอดบทเรียนและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559

เพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559

เพิ่มเติม...