Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
ข่าวกิจกรรม/โครงการ – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560

เพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...

ประชุมถอดบทเรียนและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559

ประชุมถอดบทเรียนและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559

เพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559

เพิ่มเติม...