เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

เพิ่มเติม...

การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในปีงบประมาณ 2561

การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในปีงบประมาณ 2561

เพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การคัดสรรและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561

การคัดสรรและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561

เพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1

เพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เพิ่มเติม...